RODO

Szanowni Państwo :

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. nowych regulacji o ochronie danych osobowych (tzw. RODO). konieczne jest dostosowanie przez nas swojej

działalności do ich treści.

Z tego powodu, wykonując obowiązek informacyjny, zgodnie z RODO informujemy, że:

 

1) Państwa dane osobowe są przetwarzane :

1) W celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, a w przypadku zawarcia umowy - w celu jej wykonania i na jej podstawie, np.

realizacji zamówień, wysyłki towarów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2) w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. wystawiania faktur, rozliczeń

podatkowych;

3) na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, m.in. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej

potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, oferowania Państwu bezpośrednio (marketing

bezpośredni) produktów i usług co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) w celu przekazywania Państwu informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie Twojej zgody, jeżeli jej udzieliłeś (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

2) Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu: firmom księgowym, prawniczym, zajmującym się

niszczeniem dokumentów kurierskim, transportowym, zapewniającym dostęp do poczty mailowej, operatorom pocztowym.

 

3) Przekazywania do Państw Trzecich

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

5) Czas przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzamy w przypadku:

a) ich pozyskania w celu zawarcia i wykonania umowy -aż do czasu jej wykonania, a po tym okresie- do momentu upływu terminu

przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy ( przetrzymywanie faktur przez okres 6 lat)

b) realizacji obowiązków ciążących na Administratorze- aż do momentu ich wypełnienia

c) udzielenia zgody- do czasu jej cofnięcia,

d) prawnie uzasadnionych interesów- do czasu ich wypełnienia bądź zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu

 

6) Państwa prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych.

d) ograniczenia przetwarzania danych

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

f) prawo do przenoszenia danych:

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt osobisty, za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź telefonicznie.

 

7) Okres przechowywania danych

W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa dane następuje w celu wykonania wnioskowanych przez Państwa oraz zawarcia i realizacji umowy, podanie

przez Państwa danych jest warunkiem czynności lub zawarcia umowy. Ich podanie ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wykonania wnioskowanych

czynności lub zawarcia i realizacji umowy. W innych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wiąże się dla Państwa z negatywnymi

konsekwencjami.

Niniejsze pismo ma charakter informacyjny z datą wejścia w życie dnia 25 Maja 2018r.